Ռադիոգինեկոլոգիա

 

 

Национальный центр онкологии имени В.А. Фанарджяна: Радиогинекология

Отделение радиогинекологии находится на втором этаже лучевого корпуса, развернуто на 35 коек, занимается проведением лучевой терапии больных со злокачественными опухолями женских половых органов. Отделение занимается разработкой новых методов лечения больных раком шейки (РШМ), тела матки (РТМ) и яичников, при этом в рамках одного подразделения сочетаются все виды лучевой терапии с химиотерапией.


В отделении проводятся все современные методы лечения гинекологического рака в соответствии с рекомендациями ESTRO (Европейская ассоциация терапевтических радиационных онкологов), NCCN, ASCO (Американское общество клинических онкологов).

 


Основные направления клинической деятельности

 

Национальный центр онкологии имени В.А. Фанарджяна: Радиогинекология
 
Национальный центр онкологии имени В.А. Фанарджяна: Радиогинекология

–   Сочетанная лучевая терапия по радикальной программе лечения в самостоятельном варианте и в сочетании с химиотерапией (цисплатин или производные платины с традиционным и нетрадиционным фракционированием дозы излучения в лечении запущенных форм рака шейки матки, неоперабельного рака тела матки, влагалища, вульвы.
–   Предоперационная и послеоперационная лучевая и химиолучевая терапия рака шейки матки, тела матки.
–   Паллиативная лучевая терапия больных с распространенными стадиями заболевания.
–   Химиолучевая терапия опухолей яичников.
–   Адьювантная, неоадьювантная и паллиативная химиотерапия.
–   Индивидуализация лечения рецидивов и отдалённых метастазов.
–   Симптоматическая терапия.
–   Лечение лучевых осложнений.


Ведущий врач отделения- кандидат медицинских наук, Хангельдян Алина Гургеновна, которая стоит у истоков развития контактной лучевой терапии гинекологического рака в Армении. Она  начала свою профессиональную деятельность с простых ручных методов лечения радиационными источниками,  а в дальнейшем - разработала и усовершенствовала  методы лечения на современных брахитерапевтических аппаратах.

 
Врачи отделения:

Адамян Анаида Грантовна
Багдасарян Марина Львовна
Бжикян Анаида Оганесовна
Врач-химиотерапевт Мусаелян Лилит Эдуардовна
Врач-рентгенолог  Айрапетян  Рузанна  Григорьевна
Врач-радиолог  Дарбинян Анаида  Юрьевна.
В планировании лечения участвуют медицинские физики  из инженерно-физической группы.

Оснащение отделения
 
В лучевом блоке отделения находится аппарат  microSelectron HDR, Ir 192 Genie, предназначенный  для лечения гинекологического рака, рентгеновский аппарат Ci Arm для проведения топометрии.

Положительные факторы аппарата   microSelectron HDR


Национальный центр онкологии имени В.А. Фанарджяна: microSelectron HDR–   Повышенная пропускная способность аппарата
–   Комфортность за счет сокращения длительности сеансов облучения
–   Уменьшение времени полного курса лечения, суммарной очаговой дозы
–   Уменьшение дозы на смежные органы
–   Возможность амбулаторного лечения
–   Снятие психоэмоционального стресса, обусловленного длительной изоляцией больной в зоне лучевого воздействия

Основные направления научной деятельности
1. Изучение влияния папилломовирусной инфекции 16, 18 серотипа и вируса герпеса 2 (ВПГ-2) на развитие РШМ. Совместно с лабораторией иммунологии определяется иммунный статус больных до и после лечения, тестируются препараты для коррекции иммунных параметров
2. Проводится изучение пред- и послеоперационных курсов лучевой терапии рака шейки и тела матки, изучаются новые ритмы и фракции внутриполостного облучения, что обосновывается физико-дозиметрическими оценками.
3.Разрабатываются новые режимы фракционирования  для брахитерапевтического аппарата microSelectron HDR.


Сотрудники отделения поддерживают тесные контакты с ведущими научно-исследовательскими учреждениями и клиниками ряда Европейских стран, участвуют в семинарах и международных конференциях. Все сотрудники нашего отделения являются членами ESTRO.

Գնացուցակ
Մեր մասնագետները
Լուրեր, հայտարարություններ
Շուտով՝ ամբողջությամբ երկու վերաբացված բաժանմումքներ ՈՒԱԿ-ում 22.05.2018

Ուռուցքաբանական Ազգային Կենտրոնը շարունակում է ինտենսիվ կերպով զարգանալ՝ նպաստելով պացիենտների հարմարավետությանը և արագ ապաքինմանը...

Արգանդի միոմայի բուժում առանց արգանդը հեռացնելու, առանց կտրվածքի, առանց ընդհանուր անզգայացման: Արգանդային զարկերակի էմբոլիզացիա 17.05.2018

ՈՒԱԿ է դիմել պացիենտ, իրեն հիվանդ է համարում 2013 թվականից, երբ հերթական հետազոտություններից հետո հայտնաբերվել է արգանդի բազմահանգույցային միոմա, այնուհետև պացիենտը գտնվել է դինամիկ հսկողության պայմաններում...

Համալիր և ռենտգեն ախտորոշման բաժանմունքի նոր ձեռքբեռումները 14.05.2018

Հետևողական մնալով վերջին տարիներին իր որդեգրած ուղուն, Ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնը շարունակում է համալրվել միջազգային ստանդարտներին համապատասխանող նորագույն ճշգրիտ...

Հաճախ տրվող հարցեր